top of page

Algemene Voorwaarden

 • Bij maandelijkse betaling dient het aangegeven bedrag voor de 6e van de maand te worden overgemaakt.

 • Bij betaling van het volledig bedrag, dient het aangegeven bedrag voor de start van de trainingsperiode te worden overgemaakt.

 • Trainingsperiode start pas na betaling van de factuur.

 • Bij laattijdige betaling zijn wij genoodzaakt administratieve kosten aan te rekenen.

 • Klant verklaart dat hij/zij medisch verantwoord is om te sporten en de vragen naar waarheid beantwoord heeft.

 • Afspraken die niet 24u op voorhand geannuleerd worden, worden aangerekend ongeacht de reden.

 • Het is mogelijk om bij ziekte of blessure met medisch voorschrift de trainingsperiode te onderbreken.

 • Klanten zijn verzekerd met een ARENA sportongevallenverzekering.

 • Aangekochte beurten worden nooit terugbetaald​.

 • Abonnementen van 6 trainingen zijn 7 weken geldig.

 • Abonnementen van 9 trainingen zijn 10 weken geldig.

 • Abonnementen van 12 trainigen zijn 14 weken geldig.

 • Abonnementen van 24 trainingen zijn 27 weken geldig.

 • Abonnementen van 48 trainingen zijn 52 weken geldig.

 • Abonnementen van 96  trainingen zijn 101 weken geldig.

 • Tijdens de 'open gym' uren staat onze accomodatie in de Derbystraat ter vrij beschikking van onze klanten.

 • De klant voorziet propere binnenschoenen om in onze accomodatie te trainen.

 • De klant zal de accomodatie gebruiken als een voorzichtig en redelijk persoon.

Juridisch

Artikel 1. Toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden
De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat hun contractuele verrichtingen uitsluitend
geregeld worden door deze algemene voorwaarden met uitsluiting van alle andere,
niettegenstaande alle tegenstrijdige bedingen.


Artikel 2. Prijzen
De totaalprijzen zijn inclusief B.T.W..


Artikel 3. Betalingsvoorwaarden
a. De facturen zijn contant betaalbaar op onze woonplaats ofwel op een bankrekening ten
name van Liselot HAERENS, behalve andere uitdrukkelijke overeenkomst. Het bestaan
van een klacht ontheft de klant niet van zijn verplichting de facturen te betalen binnen de
overeengekomen termijnen.
b. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 5 dagen na de
factuurdatum met vermelding van het nummer en de datum van de factuur.
c. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is vanaf deze vervaldag van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 10 % per jaar
op het factuurbedrag.
Onverminderd het in het vorige lid bepaalde, zal in geval van niet-betaling van de factuur
op de vervaldag een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn ten belope van
10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 100,00 EUR, als schadebeding, van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling.
d. Inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de klant
afzonderlijk aangerekend.
e. Het aanvaarden van betalingsmodaliteiten brengt geen wijziging aan de algemene
voorwaarden mee, die onverminderd van toepassing blijven.


Artikel 4. Bevoegde Rechtbank
Alle verschuldigde sommen zijn draagbaar.
a. Elke tegenstrijdigheid, betwisting of geschil zal voorgelegd worden aan de Rechtbanken
bevoegd voor de woonplaats van Liselot HAERENS.
b. Op alle contracten is de Belgische wetgeving van toepassing

bottom of page